Informace o škole

Charakteristika školy

img_0762Základní škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přáslavice se sídlem v Přáslavicích č. 18, PSČ 783 54. Do této příspěvkové organizace je ještě začleněna mateřská škola a školní jídelna. Zřizovatelem je Obec Přáslavice, statutárním zástupcem Mgr. Eva Šrámková.

Organizační struktura

Organizace školy

V základní škole se vyučuje 1. – 5. ročník.

Ve školním roce 2018/2019 je škola organizována v pěti samostatných třídách.

Materiální a prostorové podmínky

Prostorové a hygienické podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni, postupně byla dokončena výměna všech žákovských lavic a židlí tak, aby splněny požadavky hygienické i bezpečnostní.

Rovněž byla dokončena rekonstrukce školní jídelny a navýšení její kapacity naimg_0792 250 stravovaných.

Školní družina je umístěna v prostorách učebny I. třídy a je vizuálně oddělena. Dále je v budově k dispozici počítačová učebna s připojením k internetu a 18 pracovními stanicemi, knihovna a dostatek přenosné audiovizuální techniky.

Vybavení školy pomůckami pro výuku na 1. stupni ZŠ je na poměrně dobré úrovni, zejména pestrá nabídka výukových programů v PC učebně umožňuje aplikaci moderních vyučovacích metod.

Pro pobyt dětí venku a pro výuku tělesné výchovy slouží prostorný zatravněný dvůr, sportovní areál a školní hřiště. Tato zařízení byla vybudována ve spolupráci se sdružením rodičů a zřizovatelem školy. Pro výuku pracovních činností slouží školní pozemek, kde byl v rámci enviromentální výchovy vysazen „školní les“.K mimoškolním aktivitám i k výuce je hojně využívána nová keramická dílna s kuchyní.

Učební dokumenty

Ve všech ročnících jsou žáci vyučováni podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Z cizích jazyků je vyučován anglický jazyk ve 3.-5. ročníku podle požadované časové dotace. Aktuálně jsou vytvářeny individuální plány pro integrované žáky.

Školní vzdělávací program včetně dodatků naleznete ke stažení v sekci dokumenty ke stažení.

Pracovníci školy

Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání a jsou plně aprobováni pro výuku na 1. stupni ZŠ.

Výuka cizího jazyka je kvalifikovaně zabezpečena učitelkami s požadovanou aprobací pro 1. stupeň.

Jméno Profil
Mgr. Eva Šrámková ředitelka školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Školská rada

Funkční období současné školní rady: 2014 – 2018

Člen Funkce
Pavel Koudelák předseda, zástupce rodičů
Mgr. Iva Mikulková zástupce zřizovatele
Mgr. Eva Fojtíková zástupce pedagogických pracovníků

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v ZŠ.

Základní ustanovení školské rady – ke stažení.