Počátky školství a vzdělávání v Přáslavicích v období 1800 – 1844

Přáslavice jsou jednou z nejstarších osad v olomouckém regionu. Až do roku 1800 navštěvovaly děti z Přáslavic farní školu ve Velké Bystřici. Od roku 1800 do roku 1826 vyučovaly ve zdejší obci soukromé osoby v privátních místnostech. V roce 1826 nebyly tyto osoby ke vzdělávání uschopněny, proto musely od vyučování upustit. V letech 1826 – 1828 opět děti navštěvovaly školu ve Velké Bystřici. Začátkem roku 1829 byla ve zdejší obci zřízena výpomocná škola v domě č.p. 59.

Vznik samostatné školy (1844), období 1844 – 1914

Dne 4. 5. 1844 byla prozatímní škola v Přáslavicích prohlášená za samostatnou a takto zapsaná na C. K. okresním hejtmanství v Olomouci. V roce 1852 byla vystavěna nová školní budova. V roce 1891 bylo zavedeno sčítání lidu. Ve 130 domech bylo napočítáno 968 lidí, dále bylo zjištěno, že školu navštěvuje 212 dětí. Proto dvojtřídní škola byla rozšířena na trojtřídní.

V roce 1869 byla budova školy přestavěna a začala se vytápět. Škole byla věnována řada školních pomůcek, stolů, židlí a dalších věcí potřebných k výuce. Mezi hlavní dárce patřila obec Přáslavice, učitel Sebastián Kocián a fara ve Velké Bystřici.

V roce 1877 byla vystavěna nová dvojtřídní škola, místo učitelské bylo povýšeno na nadučitelské. V důsledku toho bylo na škole také vytvořeno místo podučitelské. Pro školní rok 1908/09 byla zřízena výnosem C. K. zemské rady pobočka při třetí třídě. Žactvo bylo roztříděno a počalo se s vyučováním podle osnovy pro školy čtyřtřídní:

1. třída – 1. školní rok
II. třída – 2. a 3. školní rok
III. A třída – 4. a 5. školní rok
III. B třída – 6., 7. a 8. školní rok

Ve školním roce 1912/13 byl zaznamenán nejvyšší počet dětí na zdejší škole, 225 žáků.

Škola v období 1914 – 1939

31. 7. 1914 proběhla všeobecná mobilizace, byli povolaní učitelé ze zdejší školy Josef Runták a Ignác Metelka. V následujících čtyřech letech se učilo pouze ve třech třídách. 11. 12. 1918 složilo učitelstvo českých škol okresu olomouckého slavnostní slib Československé republice. Ve stejném roce se vrátil z ruského zajetí učitel Ignác Metelka a ve škole bylo zahájeno vyučování opět ve čtyřech třídách. O dva roky později se vrátil Josef Runták jako legionář Československých vojsk na Sibiři.

Od roku 1927 se na zdejší škole vyučovalo kromě náboženství římskokatolického též náboženství československé. O tři roky později bylo do školy zavedeno elektrické osvětlení. Počátkem třicátých let se začalo vyučovat podle nových osnov pro školy obecné vydaných výnosem Ministerstva školství a národní osvěty.

Škola v období 1939 – 1945

V roce 1939 zanikl samostatný Československý stát a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Na škole se začalo vyučovat podle nových osnov, vyučovalo se v pěti postupných třídách, což schválila Zemská školní rada. Od ledna 1941 bylo nařízeno povinné vyučování v němčině od třetího postupného ročníku. Téhož roku byl poslán Josef Runták jako legionář Československého vojska z politických důvodů předčasně do výslužby. Od vánočních prázdnin roku 1944 do 28. května 1945 bylo vyučování zastaveno. Dne 28. 5. 1945 se konalo slavnostní otevření školy spojené s oslavou osvobození ČSR a oslavou 61. narozenin prezidenta Dr. E. Beneše.

Škola v období 1945 – 1960

Ve školním roce 1945/46 navštěvovalo školu pouze 91 dětí, proto se vyučovalo ve třech třídách. O rok později byla škola dokonce dvojtřídní. Žactvo od 4. a 8. postupného ročníku se povinně vyučovalo ruskému jazyku.

1. 9. 1948 vstoupil v platnost nový školský zákon o jednotné škole. Podle nového školského zákona je zdejší škola školou prvního stupně a má od 1. 9. 1948 úřední název „ Národní škola v Přáslavicích“. Navštěvují ji žáci 1. až 5. postupného ročníku. Spravuje ji ředitel školy. Vyučování začíná ve školním roce 1948/1949 pro malý počet žáků pouze ve dvou třídách. I v dalších školních letech je vyučováno pouze ve dvou třídách, neboť každý rok je zapsáno asi 50 žáků. O rok později bylo při zdejší škole založeno Sdružení rodičů a přátel školy. Bylo započato se stravováním žactva.

Roku 1953 bylo v obci započato s výstavbou nových vojenských bytových jednotek. Tímto se zvýšil počet obyvatel obce, proto se ve škole začalo opět vyučovat ve třech třídách. O dva roky později provedli občané obce generální opravu školy – vyměnili okna a vylepšili vzhled školy. V dalších letech počet žáků vzrůstal. Ve školním roce 1959/1960 se dokonce vyučovalo v šesti třídách. Prostory ve škole byly naprosto nedostačující, proto muselo být zavedeno směnné vyučování. Dochází ke změně ve vyučování náboženství, podle kterého mohou vyučování náboženství navštěvovat pouze žáci, jejichž rodiče podají přihlášku. Ředitel školy věnoval velkou pozornost náboženské otázce. Nabádal rodiče, aby své děti nepřihlašovali do náboženství.

Škola v období 1960 – 1977

V šedesátých letech se škola potýkala s nedostatkem prostor pro vyučování. Vyučováno bylo v sedmi třídách. Výuka sedmé třídy probíhala v budově místní knihovny. Musela být zrušena jídelna, protože v jejich prostorách byly zřízeny šatny. Žáci se stravují v jednotě naproti školy. Budova školy se nachází ve velmi špatném stavu. V sedmdesátých letech se na škole vyučuje v pěti třídách. Pro každý školní rok je zapsáno vždy okolo 115 žáků.

Škola úzce spolupracuje s místní vojenskou posádkou. Učitelé a žáci školy pomáhají místnímu JZD při sběru chmele a účastní se dalších zemědělských brigád. Od poloviny sedmdesátých let škole vypomáhá kromě místní vojenské posádky výrobní závod Moravia Mariánské Údolí, který škole poskytuje finanční dary a zajišťuje autobusovou dopravu při školních výletech.

Škola v období 1977 – dosud

Od školního roku 1977/78 se na škole vyučuje ve čtyřech třídách. Pro každý školní rok je zapsáno vždy okolo 100 žáků. V těchto letech započala generální oprava školy. Byly vyměněny stropy a podlahy. Bylo zavedeno zvonění pomocí elektrického signalizačního zařízení – dosud se zvonilo zvoncem. Veškeré opravy probíhaly za provozu. Část prací při opravě školy byla provedena velmi nekvalitně. Následkem toho došlo v roce 1980 k havárii. Zřítila se štítová zeď školy a došlo k porušení vodovodního potrubí. Z tohoto důvodu se ve školním roce 1980/81 vyučovalo v náhradních místnostech. Také v dalších letech se ukázalo, jak špatně a neodborně se při rekonstrukci školy pracovalo. Například v některých třídách nebylo možné vyučovat, protože opadávala omítka ze stropů. Teprve v roce 1983 byl vyměněn stavbyvedoucí a opraveny všechny vadně provedené práce. 20. 7. 1984 byla škola úředně zkolaudována.

V roce 1986 byla provedena rekonstrukce školní zahrady. Byly vysazeny stromy a postaveny skleníky. Ve škole se vyučuje stále ve čtyřech třídách. Pro každý školní rok je zapsáno vždy okolo 70 až 80 žáků. Ve školním roce 1990/1991 se na škole podařilo zahájit kurzy německého a anglického jazyka pro žáky. Lektoři dojížděli z Olomouce. Na škole byla zahájena výuka hry na hudební nástroj, kterou v tomto roce navštěvovalo 12 žáků. Učili se hře na kytaru a flétnu. Po dlouhé době se také začalo vyučovat náboženství. Vyučovalo se náboženství římsko-katolické. Výuku navštěvovalo 28 žáků. Učil je pan farář z Velké Bystřice. V tomto období byla škola čtyřtřídní s pěti ročníky 1. stupně ZŠ.

1. července 1998 je na základě výsledku konkurzního řízení jmenován ředitelem školy Mgr. Milan Urbášek. Počet žáků mu umožňuje rozšířit organizaci školy na plně organizovanou pětitřídní. Je navázáno na spolupráci s Vojenským útvarem Přáslavice, rozšiřuje se spolupráce s obcí a místními složkami. V tomto období je svépomocí vybudován na zahradě školy sportovní areál odpovídající potřebám 1. stupně základní školy a počítačová učebna s připojením na internet v rámci celostátního projektu „Internet do škol“.

České školství je doposud řízeno tzv. „odvětvově“. 31. 12. 2000 zanikají školské úřady, další dva roky řídí činnost škol referáty školství zřízené při okresních úřadech. Tyto zanikají 31. 12. 2005.

Od 1. 1. 2003 přecházejí školy do plné právní subjektivity třemi různými variantami. Základní škola v Přáslavicích je sloučena spolu s mateřskou školou a školní jídelnou v jednu příspěvkovou organizaci, jejímž ředitelem je znovu jmenován zastupitelstvem obce Mgr. Milan Urbášek.

Seznam správců a ředitelů základní školy v Přáslavicích

Prozatimní škola – období od roku 1829 do 1844
p. František Hradilík (1829 – 1844)
Samostaná škola – období od roku 1844 – dosud
p. Josef Knebl (1845 – 1862)
p. Sebastián Kocián (1862 – 1871)
p. Lubor Hanák (1871 – 1872)
nadučitel Josef Doškař (1872 – 1904)
nadučitel Josef Hrubý (1904 – 1924)
správce školy učitel Josef Chudoba (1925 – 1927)
správce školy učitel Josef Runták (1927 – 1941)
správce školy učitel František Jahn (1941 – 1945)
řídící učitel – Josef Runták (1945 – 1950)
ředitel – Jaroslav Kelnar (1950 – 1960)
ředitel – Otakar Březina (1961 – 1965)
ředitel – František Hájek (1965 – 1977)
ředitel – Zdeněk Chyťa (1977 – 1986)
ředitel – Milan Palas (1986 – 1990)
ředitel – Anna Krečmerová (1990 – 1998)
ředitel – Milan Urbášek (1998 – 2018)

ředitelka – Eva Šrámková (2018 – doposud)

Použité materiály:
Kronika školy v Přáslavicích od roku 1788 do roku 1872
Kronika školy v Přáslavicích od roku 1872 do roku 1971
Školní kronika od roku 1940 do roku 1945
Kronika Základní školy v Přáslavicích od roku 1971 do roku 1996
Třídní katalogy