Vzdělávací aktivity ve škole od 25. 5. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků na těchto aktivitách je dobrovolná. Naše škola bude od 5.5. – 7.5  zjišťovat prostřednictvím třídních učitelů Váš zájem.

Zákonný zástupce, který projeví zájem o účast svého dítěte ve školní skupině, bude mít povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, RIZIKOVÉ FAKTORY

Následně, po vyhodnocení množství zájemců, budete informováni o:

Organizaci vzdělávacích aktivit

Školním stravování

Provozní době školy

Provozu školy a hygienických opatřeních

Způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Konec školního roku: 12. 6. 2020

Od 15. 6. – 30. 6. 2020 budeme v případě individuálního zájmu zajišťovat provoz skupin v náhradních prostorách OÚ z důvodu plánované rekonstrukce školy. Jelikož složení skupin bude od 25. 5. 2020 neměnné, je potřeba sdělit TU i tento požadavek.

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí. Pro zařazení žáka do školní skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

Za měsíce, ve kterých neprobíhala v 2. pololetí činnost školní družiny, bude poplatek vrácen.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:

  • Věk žáka-přednostně žáci mladších ročníků 1. – 3. třída, pro něž je obtížné samostatně pracovat při distanční formě výuky
  • Zaměstnání u obou zák. zástupců žáka
  • Žáci, kteří mají nedostatečné IT vybavení pro distanční formy výuky (dle sdělení TU, kteří s žáky pracovali)