Aktuálně platná protiepidemiologická opatření ve školním roce 2021/2022, aktualizovaná 22. 11. 2021

Hygienická opatření

 • Všichni žáci musí mít ve společných prostorách školy (chodby, WC, jídelna) chirurgickou roušku nebo respirátor (prosíme rodiče, aby dali dítěti náhradní roušku)
 • Osoby, na které se vztahuje výjimka z nošení roušek a respirátoru, musí tuto skutečnost prokázat potvrzením lékaře
 • Zákonní zástupci (a další cizí osoby) musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole respirátor

FPP2 (KN95)

 • Při vstupu do školy a třídy je nutná hygiena a dezinfekce rukou
 • Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy školy vstupovali pouze v nutných případech a po předchozí domluvě s vyučujícím (výjimku mají pouze zákonní zástupci asistující osoby u testovaných žáků – viz níže)
 • Ve škole dodržujte pokyny zaměstnanců
 • Žák, který jeví známky akutního respiračního onemocnění, se nemůže účastnit výuky (zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován školou k vyzvednutí dítěte v co nejkratší době). Po dobu, než si dítě vyzvedne, bude žák umístěn v izolaci, kde na něj bude dohlížet pověřený zaměstnanec školy
 • Žák, který má přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergie (rýma, kašel), musí tuto skutečnost doložit potvrzením lékaře

Testování

 • Testování probíhá antigenními testy (odběr z nosu)
 • Rozpis testování žáků: plošně každé pondělí, v této chvíli není učeno datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu.
 • Žáci se testují v 1. vyučovací hodině. Pokud přijde žák do školy v jinou dobu nebo den, bude otestován ihned po příchodu do školy mimo třídu
 • Žákům 1. – 2. ročníku, dále žákům, kteří nejsou schopni test provést sami, mohou asistovat u testování zákonní zástupci (nebo jimi pověřena osoba – tuto skutečnost musí daná osoba písemně doložit). Tito žáci se budou testovat ve vstupní chodbě školy
 • Dále se netestují žáci, kteří prodělali covid-19 (a jsou v ochranné lhůtě 180 dní od 1. pozitivního PCR testu) – tuto skutečnost doloží potvrzením lékaře
 • Žák může také doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • Žáci, kteří nebudou otestování, musí mít ve třídě po celou dobu výuky respirátor nebo chirurgickou roušku, při svačině sedí v lavici, ve školní jídelně samostatně u stolu, roušku musí mít také ve školní družině po celou dobu
 • Žák, který nebude otestován, nemůže zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách školy
 • Žákovi, který odmítne roušku ve společných prostorách (nebo odmítne roušku + nebude testován), nebude umožněna osobní přítomnost na vyučování
 • Podmínky omlouvání stanoví školní řád, se kterým byli žáci seznámeni 1. září, dále je přístupný na webu školy, v prostorách školy. Zákonní zástupci byli také seznámeni se školním řádem na 1. třídních schůzkách (výňatek viz níže)
 • Po skončení testování bude další testování pokračovat na lokální úrovni
 • návaznosti na aktuální vývoj místní situace

Kroky v případě pozitivního výsledku testu ve škole

 • V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti, kde vyčká na zákonné zástupce.
 • Škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si žáka vyzvednul. Škola vydá potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen telefonicky kontaktovat dětského lékaře
 • Do školy se tento žák vrací po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení izolace (potvrzení o ukončení izolace vydá dětský lékař)
 • V případě, kdy RT-PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy RT-PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku RT-PCR testu. Škola kontaktuje příslušnou hygienickou stanici
 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. (V případě distanční výuky bude tato výuka probíhat přes platformu Google classroom, učivo a úkoly budou také rozepsány podrobněji do týdenních plánů).
 • V ostatních případech (odmítnutí testování a roušky) nebude distanční výuka těmto žákům poskytována. Aktuální učivo žáci zjistí prostřednictvím TU, učivo si také po dohodě s učitelem může zákonný zástupce vyzvednout ve škole
 • Omlouvání žáků je stanoveno ve školním řádu

Omlouvání žáků (výňatek ze školního řádu)

 • Na žáka, který se z důvodu odmítnutí jak testování, tak nenošení ochranného prostředku úst a nosu (a nevztahuje-li se na něj výjimka stanovená mimořádným opatřením z povinnosti nosit respirátor či roušku nebo výjimka z testování), se pohlíží, jako by byl nemocen. Žákovi nebude poskytováno vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona Omlouvání takového žáka se řídí bodm 2, kapitoly III. stanovené ve školním řádu

Sledujte naše webové stránky, které budou průběžně doplňovány dle aktuálně platných Doporučení.

Děkujeme za respektování všech opatření.

Věříme, že společnými silami situaci zvládneme ku prospěchu našich dětí…