INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních:

V 1. fázi rozvolnění se umožňuje od 12. 4. 2021 osobní přítomnost na vzdělávání  v mateřských školách:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí.
 • dětem zaměstnanců vybraných profesí (dále IZS) :

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZ umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje vedoucí učitelka MŠ.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
 • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest:

Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:

 • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.
 • Doprovod dítěte je povinen použít u vstupu do budovy desinfekci z dávkovače.
 • Děti si umyjí ruce mýdlem před vstupem do třídy.
 • Při návratu dětí mateřská škola postupuje podle pokynů MŠSMT. 
 • Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, mohou se obrátit na MŠMT a MZDR kde pracují vyškolení odborníci, kteří jejich dotazy zodpoví.
 • Návrat dětí bude postupný, s přiměřeně dlouhým adaptačním obdobím pro každé dítě tak, aby se všechny děti cítily bezpečně a byly v klidu a pohodě. Pokud zpozorujete u dítěte nějaký problém, neváhejte zkontaktovat p. učitelku a pokusit se problém vyřešit společně..
 •  Nadále jsou platná pravidla PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (od 1. 9. 2020)
 • Škola je povinna chránit zdraví dětí i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí v Mateřských školách
 2. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 3. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

ČL. 1. Dítěti, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a které je dítětem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) podstoupil ve stanovené frekvenci (pondělí, čtvrtek) vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, který mu byl proveden doprovázející osobou a který mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. 2 stanoveno jinak. V krajním případě si budou moci donést test vlastní, pokud je na seznamu těch, kterým ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku (Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/zaci-skoly-testovani-covid-20210408.html)

ČL. 2. Podmínka se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

 b)negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

c)vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

ČL. 3. Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně (PO, ČT) s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

ČL. 4. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, dítě je povinno v doprovodu rodiče nebo zástupce bezodkladně opustit školu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

ČL. 5. Pokud má dítě pozitivní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19 a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.

ČL. 6.

1. V případě, že dítě má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se dítěti, které bylo 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto dítětem:

a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

2. Ustanovení odst. 1. platí obdobně pro děti v případě, kdy pozitivní výsledek preventivního antigenního testu provedeného podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě nebo skupině.

ČL. 7. Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, které byly ve škole v kontaktu ve dnech uvedených v čl. V s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

ČL. 8. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivního testu podle čl. I, povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

ČL. 9. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu podle čl. I se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

PROSTORY PRO TESTOVÁNÍ:

 • Testování probíhá v budově ZŠ v počítačové učebně, v budově na sídlišti v suterénu. Po celou dobu je zajištěno větrání.
 • Pokud to bude možné a venkovní teploty to umožní (15 – 30 °C), využijeme k testování ve venkovních prostor.
 • Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru redukcí počtu testovaných v testované skupině
 • V případě testování dětí s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí, kteří nejsou součástí testované skupiny.
 • Test s vyhodnocením zabere 15 – 20 minut. Prosíme, vyhraďte si dostatek času. Po otestování se dítě s doprovodem přesune ven před budovu, kde vyčkají na výsledek testu, který musí doprovod zkontrolovat, podepsat a teprve poté převlékne dítě (dohlédne na převlečení) a předá je p. učitelce.  Za tímto účelem bude budova otevřena pro první příchozí v 6,15 minut. Poslední příchozí přicházejí v 7,45 hod., aby bylo testování ukončeno do 8,00 hod.
 • Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ DODANÝMI AG TESTY:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 5. Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x dokola po sliznici nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 6. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 7. Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej  10x po stěnách zkumavky.
 8. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 9. Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 10. Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 11. Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 12. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.
 13. Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
 14. Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou odchází ze školy v doprovodu rodičů. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 15. Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
 • Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů, není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy  v tomto případě souhlas nezajišťují.
 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání
 • V případě, že dítě se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Zpracovala: Eva Spurná, ved. uč. MŠ, Přáslavice 8. 4. 2021